RPO WM a Horyzont 2020

W ramach osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w kryteriach wyboru projektów promowane są projekty wnioskodawców, którzy pozyskali bądź ubiegali się o środki w ramach programu Horyzont 2020. Takie kryterium zastosowano w następujących naborach ogłoszonych w 2017 r.:
• działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” (typ projektu: Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych)
• działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” (typ projektu: Wysokosprawna kogeneracja)
• poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej)
• poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” (typ projektu: Ograniczenie niskiej emisji).

Wróć do artykułu.