Dla ludzi

Światełko w tunelu

Radomski projekt „To nic trudnego” otwiera nowe drzwi przed ludźmi, którzy znaleźli się na marginesie życia społecznego. Ponad pół miliona złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczono na powrót do pracy 60 osób doświadczonych przez los. Zobacz, w jakich projektach możesz wziąć udział!

– Do lipca 2017 r. w projekcie wzięło udział 35 osób; większość z nich to osoby bezdomne. Uczestników z lżejszą niepełnosprawnością fizyczną mieliśmy do tej pory dziesięciu – mówi Marlena Marchel, specjalista ds. projektów w Fundacji Rozwoju Obywatelskiego. – To bardzo trudna grupa społeczna, najczęściej ludzie dotknięci bezdomnością i alkoholizmem. Nakłonienie ich do udziału, a potem do wytrwania w projekcie nie jest łatwe. To osoby rzeczywiście wykluczone, żyjące na marginesie życia społecznego. Docieramy do nich poprzez domy opieki społecznej w Radomiu i w powiecie radomskim prowadzone przez partnera projektu, Fundację Jesus Christ Security, oraz przez noclegownie. Mamy też tutaj osoby i rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – dodaje.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, jednak najliczniejsza jest grupa w przedziale 30-40 lat; zaledwie trzech uczestników przekroczyło 45. rok życia.

Praca, czyli lekarstwo

Jak wynika z praktyki, najskuteczniejszą formą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zatrudnienie. Praca daje bowiem nie tylko środki do życia, ale także pozwala na kontakt z innymi ludźmi. Pracując, porządkujemy nasze życie i zyskujemy poczucie własnej wartości. A także przyjaciół i akceptację otoczenia.

– Wszystkie przewidziane w naszym projekcie zadania mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych lub dopiero zagrożonych wykluczeniem społecznym – mówi Marlena Marchel. – Łączymy więc działania na rzecz przywrócenia tych osób do normalnego życia z prowadzeniem zajęć edukacyjno-zawodowych.

Ludzie i ścieżki

Każdy z uczestników to inne problemy, a co za tym idzie – inne potrzeby aktywizacyjne. Jedni wymagają jedynie wsparcia doradczo-psychologicznego, innym potrzeba pomocy natury prawnej, by rozwiązać ich problemy z prawem. – Są również tacy, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych – mówi Marlena Marchel. – Wtedy nasze działania są długofalowe i toczą się na różnych płaszczyznach, począwszy od pomocy doradczo-coachingowej, mającej na celu wytyczenie ścieżki rozwoju, poprzez bieżące wsparcie podtrzymujące motywację danego uczestnika, aż po udział w szkoleniach zawodowych lub trzymiesięcznym stażu zawodowym. Dają one szansę na podniesienie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia. Dzięki stażom zawodowym osoby pozostające bez zatrudnienia mają możliwość na nowo wejść na rynek pracy, odnaleźć w nim swoje własne miejsce.

Poradnictwo zawodowe w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 1. Identyfikacja i rozwiązanie problemu zawodowego 2. Określenie predyspozycji zawodowych i zainteresowań 3. Rozpoznanie atutów zawodowych 4. Wybór lub zmiana zawodu, szkolenie lub przekwalifikowanie 5. Tworzenie CV i listu motywacyjnego 6. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 7. Wybór drogi zawodowej – samozatrudnienie lub zatrudnienie u pracodawcy

W trakcie szkolenia uczestnicy projektu otrzymują stypendium w wysokości 6,65 zł brutto za każdą godzinę zajęć (w tym składki ZUS), zwrot kosztów dojazdu oraz – jeśli szkolenie trwa dłużej niż 6 godzin dziennie – posiłki podczas zajęć.

Do egzaminu końcowego przystępuje niewiele osób, gdyż nie otrzymują za to zwrotu kosztów. – To wyraźnie świadczy o stopniu wykluczenia tych ludzi, o utracie nawyku i potrzeby pracy – mówi Wojciech Bujak, koordynator projektu w Fundacji Rozwoju Obywatelskiego we Wrocławiu. – Wbrew nazwie projektu, jest to dla wielu z nich bardzo trudne. Na szczęście są też osoby, które dzięki udziałowi w projekcie zmieniają swoje podejście do życia. Trzy osoby zdały egzamin zewnętrzny, a dwie już podjęły pracę. A wszyscy uczestnicy dostają po prostu nową szansę.

Głównym celem projektu jest przywrócenie do normalnego życia społeczno-zawodowego 60 uczestników projektu (w tym 32 kobiet) oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Przyjęto, że 50% uczestników projektu będą stanowić osoby niepełnosprawne, a kolejne 50% – osoby bezrobotne.

Julia Hoffmann

Rekrutacja

Szukasz bezpłatnego wsparcia? Sprawdź, czy te projekty są dla Ciebie!

1. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego” – projekt ma na celu m.in. zakładanie przedsiębiorstw społecznych i zatrudnianie w nich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Rekrutacja ciągła, dowiedz się więcej >

2. „Start do pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”. Dzięki projektowi 120 osób w wieku 18-65 lat, przez swoją niepełnosprawność zagrożonych wykluczeniem społecznym, może zdobyć umiejętności i kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Rekrutacja ciągła, dowiedz się więcej >

3. „Zacznij od nowa” – to przedsięwzięcie skierowane do pozostających bez pracy 50 osób w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), opuszczają zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu). Można w nim zdobyć zawód spawacza MAG, murarza i kucharza. Rekrutacja do 6 października 2017 r., dowiedz się więcej >

4. „Czas na zmiany” – w ramach projektu 39 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu szydłowieckiego (w tym niepełnosprawni, niepracujący) może uczestniczyć m.in. w kursach zawodowych, warsztatach psychologicznych, zabiegach rehabilitacyjnych i poradach z zakresu prawa. Rekrutacja listopad i grudzień 2017 r., dowiedz się więcej >

5. „Od aktywnej integracji do samorealizacji” – projekt skierowany do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oferuje zajęcia z psychologiem, poradnictwo, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Nabór trwa, dowiedz się więcej >

Aktualizacja: 4 września 2017 r.